kabbalah concepts
concepts de kabbalah
Dictionnaire de kabbalah
Kabbalah dictionary

ספרים בעברית

אריז׳׳ל נשיא המקובלים

הארי רבי  יצחק לוריא, מלא תורה כרמון, במקרא, במשנה, בתלמוד, בפלפול, במדרשים, והגדות, במעשה בראשית, במעשה מרכבה. בקי בשיחת אילנות, בשיחת עופות, בשיחת מלאכים. מכיר בחכמת הפרצוף, הנזכר ברשב"י בפרשה ואתה תחזה. יודע בכל מעשי בני אדם שעשו, ושעתידים לעשות, יודע במחשבות בני אדם, טרם יוציאום מן הכוח אל הפועל, יודע עתידות וכל הדברים ההווים בכל הארץ ולמה שנגזר תמיד בשמים. יודע בחכמת הגלגול, מי חדש, ומי ישן. ואיפת האיש ההוא, באיזה מקום תלויה באדם העליון, יודע בשלהבת הנר, מסתכל וצופה  בעיניו, נשמות הצדיקים הראשונים והאחרונים. ומתעסק עמהם בחכמת האמת, מכיר בריח האדם כל מעשיו אש, דברים נפלאים

 34$ 292324152 כריכה רכה   24$ 29232415117     כריכה קשה

תוכן הענינים   -   פרק לדוגמא

אריז׳׳ל נשיא המקובלים

הארי רבי  יצחק לוריא, מלא תורה כרמון, במקרא, במשנה, בתלמוד, בפלפול, במדרשים, והגדות, במעשה בראשית, במעשה מרכבה. בקי בשיחת אילנות, בשיחת עופות, בשיחת מלאכים. מכיר בחכמת הפרצוף, הנזכר ברשב"י בפרשה ואתה תחזה. יודע בכל מעשי בני אדם שעשו, ושעתידים לעשות, יודע במחשבות בני אדם, טרם יוציאום מן הכוח אל הפועל, יודע עתידות וכל הדברים ההווים בכל הארץ ולמה שנגזר תמיד בשמים. יודע בחכמת הגלגול, מי חדש, ומי ישן. ואיפת האיש ההוא, באיזה מקום תלויה באדם העליון, יודע בשלהבת הנר, מסתכל וצופה  בעיניו, נשמות הצדיקים הראשונים והאחרונים. ומתעסק עמהם בחכמת האמת, מכיר בריח האדם כל מעשיו אש, דברים נפלאים

 34$ 292324152 כריכה רכה   24$ 29232415117     כריכה קשה

תוכן הענינים   -   פרק לדוגמא

אריז׳׳ל נשיא המקובלים

הארי רבי  יצחק לוריא, מלא תורה כרמון, במקרא, במשנה, בתלמוד, בפלפול, במדרשים, והגדות, במעשה בראשית, במעשה מרכבה. בקי בשיחת אילנות, בשיחת עופות, בשיחת מלאכים. מכיר בחכמת הפרצוף, הנזכר ברשב"י בפרשה ואתה תחזה. יודע בכל מעשי בני אדם שעשו, ושעתידים לעשות, יודע במחשבות בני אדם, טרם יוציאום מן הכוח אל הפועל, יודע עתידות וכל הדברים ההווים בכל הארץ ולמה שנגזר תמיד בשמים. יודע בחכמת הגלגול, מי חדש, ומי ישן. ואיפת האיש ההוא, באיזה מקום תלויה באדם העליון, יודע בשלהבת הנר, מסתכל וצופה  בעיניו, נשמות הצדיקים הראשונים והאחרונים. ומתעסק עמהם בחכמת האמת, מכיר בריח האדם כל מעשיו אש, דברים נפלאים

 34$ 292324152 כריכה רכה   24$ 29232415117     כריכה קשה

תוכן הענינים   -   פרק לדוגמא

TOP