Names of God

The main names are:

  • Y-H-V-H – י-ה-ו-ה
  • Ein Sof – אין סוף
  • Adona-y – אדנ- י
  • Ahy-h – אהי-ה
  • Elohi-M – אלוה-ים

Sephira

                   Name

כתר אהי-ה AHY-H
חכמה י-ה YH
בינה י-ה-ו-ה YHV-H (vowels of Elohi-m)
דעת אהו-ה AHV-H
חסד אל EL
גבורה אלהי-ם Elohi-m   
תיפארת י-ה-ו-ה YHV-H
נצח יהו-ה -צבאות YKVK Tsebaot 
הוד צבאות אלהי-ם Elohi-m Tsebaot  
יסוד י שד- Shada- y
מלכות אדנ- י Adona- y

Ein Sof– אין סוף

Ein Sof – The without limit or Infinite, is the most used Name for G-od in the Kabbalah. Since His light or energy cannot be measured by any definition or limiting terms, we therefore use the name “Ein Sof” (without limit) since we know and admit that G-od and the concept of limitlessness or without end is beyond our human comprehension. This name represents kindness.

Adona-y – אדנ- י

This name represents the feminine aspect of G-od; it has an aspect of rigor and is represented by the Sephira מלכות. It also represents the feminine configurations of Ra’hel and Leah. Since men’s prayers are first directed to the Sephira מלכות before they can be transmitted higher, this name also represents the closest relationship between man and his Creator.

Ahy-h – אהי-ה

This name represents the higher masculine aspect of G-od, and is represented by the Sephira כתר. It shows kindness together with the awe of G-od.

Elohi-M – אלוה-ים

One of the names of G-od, represented by the Sephira גבורה. In general, it denotes rigor in the actions of G-od.

Y-H-V-H (הוהי)

The primary name of G-od reveals kindness and mercy, represented by the Sephira תיפארת. All that was created has its origin in these four letters. Most of the guidance is manifested by this name and its different spellings that make new individual names.

By spelling each one of the four letters of this name differently, the numerical value of the name changes, and each one of these possibilities becomes different in its nature and actions.

בן BaN 52
מה MaH 45
סג SaG 63
עב A”V 72

The four Miluyim (spellings) are:

    ה ו ה י    
עב הי ויו הי יוד
15 22 15 20 = 72
סג הי ואו הי יוד
15 13 15 20 = 63
מה הא ואו הא יוד
6 13 6 20 = 45
בן הה וו הה יוד
  10 12 10 20 = 52

Each name can also be divided and subdivided to describe even more precisely the different outcomes and manifestations of these energies:

‘A”V of ‘A”V, SaG of ‘A”V, MaH of ‘A”V …

BaN of BaN of SaG, SaG of MaH of ‘A”V etc.

The lights or forces that are clothed in these letters or their combinations emanate masculine or feminine configurations that make the guidance of the worlds.